ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА BULGARIAN HUNT SERVICE

HOTLINE

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ВАШЕТО ЛОВНО ПЪТУВАНЕ В НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ ЛОВНИ СТОПАНСТВА. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

+359-887-960536

ДОГОВОР

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ  НА ЛОВНИ ИЗЛЕТИ

 

1. Предмет на договора

 

1.1 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД е посредник в организацията на ловни излети. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се счита за организатор, само тогава, когато това изрично е упоменато в договора.  Ловът, за който „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД посредничи се провежда под пряката отговoрност на вписания в договора организатор нa лова. Към това се причислява и набавянето на необходимите за провеждането на пътуването и лова разрешителни.

 

1.2 Със сключването на договора за посредничество клиентът възлага и упълномощава „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД да сключи от негово име договор за лов с посочения в договора организатор. В случай на необходимост, пътуващият възлага и упълномощава „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД да посредничи и да сключва други договори за допълнителни услуги (с авиокомпании, транспортни фирми, хотели, фирми за коли под наем и т.н.). Тъй като „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД е в качеството си на посредник, от тези договори произлизат договорни правни отношения между пътуващия и указания в договора организатор, съответно и други доставчици на услуги.

1.3 Договорът за посредничество влиза в сила от момента на писмено потвърждение от страна на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД.

 

2. Условия за плащане

 

2.1 Възникналите, съобразно договора за възлагане на посредничество, задължения  за плащане на пътуващия, са дължими директно към „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД. Директни плащания към организатора на лова, други лица, извършващи услуги или трета страна могат да се извършват само при изричното писмено съгласие на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД.

 

2.2 Пътуващият има възможност да се възползва от съдействието на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД за уреждане на възникващите преди лова наложителни формалности  във връзка с пътуването (напр. визи и разрешителни за транспорт на оръжие). Възникналите разходи се оформят в отделна сметка от „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД.

 

2.3 Преди началото на пътуването на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се превежда предплата.  Необходимите предплащания се определят според страната, в която ще се ловува и изискванията на организаторите.

 

2.4 Други условия за предплащане важат при провеждане на лов, за който се изисква по-специална подготовка от страна на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД, като тук се има предвид лов извън Европа.

 

2.5 Цялата предвидена сума на разходите е дължима 40 дни преди началото на пътуването. Направените предварително от страна на пътуващия плащания се приспадат от предвидените общи разходи и се отразяват в потвърждението на договора.

 

2.6 Окончателното изчисление на общите разходи се прави след края на лова, на база подписания от ловеца протокол за приключване на лова.

 

2.7 Последващи дължими плащания към „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се правят  до 8 дни от датата на подписване на протокола по т.2.6. от настоящите общи условия.

 

3. Задължения и отговорности

 

3.1 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се задължава за добросъвестното изпълнение на възложените му договори за посредничество и упоменатите в тях услуги. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се задължава да информира оптимално клиентите преди заминаването им относно особеностите на лова и формалностите по пътуването. Ловът, провеждан с посредничеството на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД се провежда на открити ловни площи, освен ако изрично не е упоменато друго. Организацията на лова в ловните стопанства подлежи на много непредвидими въздействия, които не могат да бъдат повлияни или предотвратени, като климатични условия, поведение на дивеча, хранителна база и т.н. По тази причина по време на лова може да се стигне до ситуации на дискомфорт, които не могат да бъдат повлияни от „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД и за които „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не носи отговорност. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не дава гаранция за теглото, големината и класата на трофея. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не се обвързва с договорки на пътуващия с трети страни (например ловни водачи и др.).  Обвързаност следва само тогава, когато тя предварително писмено е потвърдена на клиента.

 

3.2 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не носи отговорност при нещастни случаи, изгубване на багаж, увреждания, закъснения, щети и разходи, причинени от форсмажорни обстоятелства. Тук се имат предвид най-вече нещастни случаи по време на лов, пътно-транспортни катастрофи, стачки, закъснения, политически сътресения, война и природни катастрофи.

 

3.3 Пътуващият сам е отговорен за спазването на законовите разпоредби, особено за паспортните и митнически такива, както и за съблюдаването наредбите на Вашингтонската конвенция за застрашени видове.

 

3.4 Всеки изстрел се възпроизвежда на собствен риск. При отстрел на дивеч без разрешението на ловния водач, ловецът търпи санкции на база законодателството на страната, в която пребивава и подлежи на наказателно преследване, поради което на това се обръща специално внимание.

 

3.5 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не носи отговорност при нещастни случаи, възникнали при ползването на съоръженията и транспортните средства на ловното стопанство.

 

4. Рекламации

 

4.1 Пътуващият може да предявява договорни претенции спрямо „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД в рамките на един месец след датата на подписване на протокола по т.2.6. от настоящите общи условия.

 

4.2 Организаторът на лова, други лица, извършващи услуги или трети страни нямат право да приемат, предявени срещу „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД претенции.

 

4.3 Пътуващият е длъжен незабавно да докладва на организатора на лова за установени нередности в договорените услуги и тяхното качество и да изисква съдействие. В случай, че не бъде оказано съдействие, те трябва да бъдат отразени в ловния протокол и той да бъде подписан от двете страни.

 

4.4 Отразените в протокола рекламации са окончателни. За рекламации, които не са вписани в протокола или за които няма съставен протокол, пътуващият не може да предявява претенции спрямо „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД и/или организатора на лова.

 

5. Отказ

 

5.1 Ако Възложителят се откаже по обективни причини от резервиран лов, има право да посочи на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД  друго лице, което да пътува на негово място. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД има готовност да сключи следващ договор за посредничество, отговарящ на първоначалния.

 

5.2 Посоченото в потвърждението на договора капаро има тежестта на потвърждение за ловното стопанство. То се приспада от реализирания отстрел и допълнителните услуги. В случай, че пътуващият откаже лова и не предложи друго лице на негово място, не се извършва компенсация. Същото важи и за таксите за отстрел в пакетните цени за лов.

 

5.3 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД препоръчва сключването на застраховка за отказ от пътуване.

 

5.4 „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД може да се откаже от договора, ако провеждането на лова се окаже затруднено, застрашено или може да се провали в следствие на непредвидими при сключване на договора обстоятелства. Такива са обстоятелства, които с влиянието си създават форсмажорни обстоятелства, като война, стачка, граждански вълнения в посочената за лов страна, епидемии, затваряне на стопанства поради бяс или пък също разпоредби от високо ниво, като например отнемане на граждански права, конфискация на сгради и транспортни средства, ембарго. Други такива форсмажотни обстоятелства са  природните бедствия, извънредни особености на времето, аварии, повреди в местата за настаняване или технически дефекти на транспортните средства.

 

6. Обезщетение при отказ на пътуващия

6.1.  Пътуващият има право да се откаже по всяко време от договора за пътуване. В случай, че се стигне до отказ, „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД изисква съответното обезщетение. За пътувания с цел лов в рамките на Европа важат следните обезщетения:

а) Разходите по заявката и обработката на пътуването

б) Разходите за вече заявените виза и/или разрешителни за пренос на оръжие

в) Разходите за вече заявените разрешителни и лицензи за отстрел

г) Разходите за отказване на полети, коли под наем, хотели, обиколки и др.

 

6.2. Ако пътуващият се откаже от лова в рамките на 60 до 31 дни преди началото на пътуването, той дължи 45 % от предвидените общи разходи.

 

6.3. Ако пътуващият се откаже от лова в рамките на 30 до 11 дни преди началото на пътуването, той дължи 75 % от предвидените общи разходи.

 

6.4. Ако пътуващият се откаже от лова в рамките на 10 и по-малко дни преди началото на пътуването, той дължи 95 % от предвидените общи разходи.

 

6.5. Предвидените общи разходи са указани в потвърждението на договора.

6.7. За лов извън Европа важат специални условия, които се предоставят на вниманието на пътуващия в потвърждението

на договора. Ако не са посочени други специални разпоредби, важат изложените за лов в Европа.

 

6.8. В случай, че пътуващият се откаже от услуги, по зависещи от него обстоятелства, няма право да предявява претенции за обезщетение.

 

7. Прекратяване на договора поради форсмажорни обстоятелства

 

7.1 При възникване на непредвидими форсмажорни обстоятелства след подписване на договора, които значително затрудняват, застрашават или могат да провалят лова, „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД, както и пътуващият, имат право да прекратят договора, като възникналите при това непредвидени разходи са за сметка на пътуващия.

 

7.2. При прекратяване на договора при условията на т.7.1 от настоящите общи условия,  „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД има право на обезщетение за:

а) Разходите по заявката и обработката на пътуването

б) Разходите за вече заявените виза и/или разрешителни за пренос на оръжие

в) Разходите за вече заявените разрешителни и лицензи за отстрел

г) Разходите за отказване на полети, коли под наем, хотели, обиколки и др.

 

8. Трофеи и препарати

 

8.1 Предпрепарационните дейности, препарацията и транспорта на ловните трофеи, тяхното изнасяне от страната, в която се ловува и внасянето им в България или родната страна на ловеца, както и набавяненто на необходимите документи за това, не са задължение на „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД, освен ако изрично не е уговорено в договора.

 

8.2 Ако съответните услуги се поемат от трети лица, „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД не поема отговорност за тях.

 

8.3 Оценката на трофеите се извършва, по установеният в страната или стопанството, където се ловува, ред и чрез отговорните за това органи. „Бългериан Хънт Сървис” ЕООД няма отношение към претенции или възражения на ловците във връзка с оценката на трофеите.

 

Настоящите общи условия, представляват неразделна част от всеки конкретен договор, сключен с клиент на „Бългериан Хънт Сървиз“ ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се претеглят 24 часа след отстрела, изваряването и почистването им. При благороден елен и елен лопатар цената за отстрела за изчислява на база теглото на рогата с черепа, включително долната челюст без отбиви. При сръндак се приспада отбив от 90 грама. При муфлона цената за отстрела се изчислява на база средната дължина на двата рога, измерена от външната страна. При глигана се изчислява средната дължина на двете глиги.

 

2. В случаите, когато срокът от 24 часа не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат 5% за влажност.

 

3. Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /не важи за глигана/.

 

4. Когато разликата в гарантираната точност превишава +/- 15% по вина на водача, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща, като продължи да ловува за желания от него трофей.

 

5. Трофеи, които са национални рекорди, остават в страната. Ловецът заплаща 30 % от стойността му по ценоразпис и най-късно до 3 месеца след отстрела получава копие на трофея.

© 2018 Bulgarian Hunt Service Ltd.| общи условия | Design: formschlag